Velkommen til

Image

SØK NÅ!


Velkommen til


Image

Hovedopptak 01.03 Søknadsfrist stillinger 23.02

Søk om skoleplassLedige stillinger

Les om skolene våre

Om Oasen-skolene

Oasen-skolene
Oasen-skolene er friskoler som har kristne grunnverdier som rettesnor.

Oasen-skolene følger de samme læreplanene som offentlig skole, med unntak av KRLE-faget. I tillegg til kompetansemålene  som her brukes i offentlig skole, vektlegges de kristne verdiene og Bibelen i undervisningen ved Oasen-skolene. Gud er en naturlig del av livet og vår Skaper. Målet vårt er at alle elevene skal se og erfare Jesus som sitt forbilde i hverdagen. Klassene har faste morgensamlinger med fokus på Guds ord.

Skolenes visjon
Skolenes visjon er basert på de tre K-ene: kunnskap, karakter og kjennskap

  • Kunnskap på høyt nivå, i samsvar med den enkeltes forutsetninger.
  • Karakter og livsstil som beskrevet i Guds ord.
  • Kjennskap til Gud som Far, Jesus som Frelser og Den hellige ånd som veileder

Fokusområder for Oasen skolene er:
Verdier
Godt samarbeid med foreldre, karakterbygging, trygghet, trivsel, struktur og orden, respekt for andre og tett oppfølging av den enkelte, er verdier som vi setter høyt. Dette skaper et godt læringsmiljø og elever som trives!

Tilpasset undervisning
Vi ønsker å utfordre elevene ut fra hvert barns faglige nivå og evner. Nivådelte lekseplaner og tilpassede skoleoppgaver legger vi stor vekt på. Stasjonsundervisning og varierte arbeidsoppgaver er også med på å motivere elevene.

Digital kompetanse
Oasen-skolene har fokus på digital kompetanse: Bærbar PC/ Chrome Book-PC til alle elevene på ungdomsskolen, prosjektor i hvert klasserom, Google Classroom som læringsplattform og digital tavle (Smart Board) i mange klasserom.

BIRKELID - MANDAL - STRØMME - VÅGSBYGD.  OPPSTART I  VENNESLA HØSTEN 2020

Den første Oasen-skolen ble etablert i 2002 på Birkelid i Songdalen. Skolen fikk raskt flere elever. Fra høsten 2015 har vi startet flere skoler i distriktet. Oasen skole Strømme og Mandal hadde oppstart høsten 2015, mens Oasen skole Vågsbygd kom til i 2017. Vi etablerer nå den femte skolen i Vennesla, med oppstart høsten 2020. 

Skolene eies av Oasen Bibelsenter i Søgne/Mandal, Filadelfia Kristiansand og Hånes Frikirke i Kristiansand.

Er du klar til å sende søknad?

En søknad til en av Oasen sine skoler forplikter ikke. Når søknaden er innsendt vil dere få en tilbakemelding med tilbud om plass hvis det er ledig, eller informasjon om at dere står på venteliste. Ved Oasen-skolene Mandal og Vågsbygd er det ledige elevplasser på alle trinn fra 1.-10. ved skolestart 2021. Ved Oasen-skolene Birkelid  og Strømme er enkelte klassetrinn fulle (mulighet for venteliste).

Oasen skole Vennesla tar imot elever på 1. tom 7. trinn høsten 2020. Vi utvider så med ett trinn hvert skoleår inntil vi kan tilby 1. tom 10. trinn høsten 2023.

Etter at dere har mottatt brev med tilbud om skoleplass, blir det opp til dere som foresatte å bestemme om dere velger å ta imot plassen!

Vi håper å høre fra dere!

Søk om skoleplassLedige stillinger