Å velge Oasen skole!

Lurer du på om det er mulig å begynne på Oasen Birkelid? Vi har ledige plasser på noen av trinnene. Men hvorfor velge en kristen friskole? Grunnene til det kan være så mange. Les mer om hvorfor vi mener Oasen skole er et viktig alternativ:

* Barn og unge tilbringer store deler av livet sitt på skolen. Det er har derfor betydning hvilken påvirkning de får der, hvilke "briller" de lærer å forstå verden gjennom. Ingen skoler er nøytrale, de vil alltid formidle livssyn gjennom holdninger, verdier og lærestoff – meningen med livet, ideer om rett og galt og om menneskets forhold til Gud. En kristen friskole vil vise barn og unge at Gud hører til i livet og bryr seg om hvert menneske. Skolen gir tydelig påvirkning, med respekt for elevenes bakgrunn og valg.

* Oppdragelse og undervisning basert på kristen etikk og kristent menneskesyn viser elevene at de er verdifulle og utfordrer dem til å bry seg om andre mennesker og ta ansvar i samfunnet. Skolen står for holdninger som motvirker individualismen og materialismen i samfunnet. En kristen friskole bidrar derfor til et godt liv for den enkelte og til et godt samfunn.

* Kristne friskoler er åpne for alle, uansett livssyn, kulturell bakgrunn, økonomi mm. Der møtes elever med forskjellig bakgrunn og lærer å forstå og respektere hverandre.

* Kristne friskoler har de samme fagene som i kommunale skoler - med høye krav til faglig kvalitet. Elevene lærer mer om kristen tro enn i kommunale skoler, men vi legger også stor vekt på at de skal ha god kjennskap til andre religioner og livssyn.

* Foreldreretten er nedfelt i menneskerettighetene. Den innebærer rett til og ansvar for å bestemme hva slags oppdragelse og undervisning barnet deres skal få, ut fra hva som er best for barnet. Barn er ikke foreldrenes eiendom, men foreldrene må velge for dem når de er små og hjelpe dem til å ta stadig mer ansvar for eget liv.

* Kristne friskoler er en hjelp til foreldre og barn som ønsker en kristen oppdragelse.

* Kristen tro er en relasjon til Jesus Kristus, et fritt valg for hver enkelt. Kristne friskoler verken kan eller vil indoktrinere elever i kristen tro, men vil gi dem kunnskap, innsikt og erfaringer som grunnlag for eget valg.

* Kort sagt; en kristen friskole er ikke en skole for kristne elever, men en kristen skole for alle som tenker det er et godt alternativ.

Menneskerettslova seier:
Funksjoner staten påtar seg i utdanning og undervisning, skal den utøve med respekt for foreldres rett til å sikre slik utdanning og undervisning i samsvar med deres egen religiøse og filosofiske overbevisning. (Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), første tilleggsprotokoll. Art. 2)

Image
Rektor ved Oasen skole Birkelid, Snefrid Straume Aateigen