Verdigrunnlag 

Oasen-skolene er friskoler som bygger på kristne grunnverdier og som ønsker å påvirke med respekt. I KRLE-faget har skolene en egen læreplan som er godkjent av Udir. I alle de andre fagene brukes de samme læreplanene som i den offentlige skolen, men med godkjente synliggjøringstillegg i seks gjennomgående fag. Kristen tro kommer også til uttrykk gjennom morgensamlinger og storsamlinger, og i praksis gjennom respekt for den enkeltes elevs egenart og unike verdi. Vi er ikke en skole for bare kristne elever - men en kristen skole for alle elever.

“Når vi har med andre mennesker å gjøre, påvirker vi dem – og omvendt. Nøytralitet er en umulighet. Men vi kan påvirke på både gode og dårlige måter. Det er derfor svært viktig å øve på å påvirke med respekt.”

Carsten Hjorth Pedersen

Oasen-skolenes visjon

Skolenes visjon er basert på de tre K-ene:

Kunnskap på høyt nivå

i samsvar med den enkeltes forutsetninger

Karakter

og livsstil som beskrevet i Guds Ord

Kjennskap til Gud som Far,

Jesus som Frelser og Den hellige ånd som veileder
Skoleelever i samarbeid - Oasen skole
Skoleelever i samarbeid - Oasen skole

Fokusområder

for Oasen-skolene

Verdier
Oasen-skolene setter undervisningen i en ramme hvor verdiene og menneskesynet i den kristne troen kommer til uttrykk. Godt samarbeid med foreldre, karakterbygging, elevmedvirkning, respekt for andre og tett oppfølging av den enkelte, er også verdier som vi setter høyt. Dette bidrar til en kultur hvor elever og voksne går sammen om å skape et godt læringsmiljø.

Tilpasset undervisning
Vi søker å gi alle elever mulighet til læring og utvikling ved å legge til rette for inkluderende undervisning gjennom ulike læringsaktiviteter, forskjellige læringsressurser og varierte vurderingsformer. I den grad vi har lekser, skal det legges til rette for nivådeling og tilpassede oppgaver. Stasjonsundervisning er en viktig måte å organisere undervisningen på, og det gir en unik anledning til å se den enkelte.

Lesing som grunnleggende ferdighet
Å kunne lese er å skape mening fra tekst. Lesing er en forutsetning for livslang læring, og for å kunne delta aktivt i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte. Oasen-skolene har gjennom kursing og faglig oppdatering hatt et særlig fokus på å følge med på elevenes leseprosess, avdekke vansker så tidlig som mulig og bidra til at alle våre elever skal bli funksjonelle lesere. Dessuten ønsker vi å legge til rette for at de skal erfare leseglede.

Digital kompetanse
Oasen-skolene har fokus på digital kompetanse. Alle elevene har iPad eller Chromebook. På videregående har musikkelevene Mac. Digitale ferdigheter vil blant annet si å innhente og behandle informasjon, være kreativ og skapende med digitale ressurser og å samhandle med andre i digitale omgivelser. Men digitale ferdigheter innebærer også å utvikle dømmekraft ved å tilegne seg gode strategier for nettbruk og ha et bevisst forhold til egen skjermbruk.