Verdigrunnlag 

Oasen-skolene er friskoler som har kristne grunnverdier som rettesnor. I KRLE-faget har skolene en egen læreplan som er godkjent av Utdanningsdirektoratet. I alle de andre fagene brukes de samme lærerplanene som i den offentlige skole. Vi fjerner ikke noe fra læreplanene, men supplerer dem ved å søke og se bibelske perspektiv i fagene. Klassene har morgensamlinger hver dag med fokus på Guds ord.

Oasen-skolenes visjon

Skolenes visjon er basert på de tre K-ene:

Kunnskap på høyt nivå

i samsvar med den enkeltes forutsetninger

Karakter

og livsstil som beskrevet i Guds Ord

Kjennskap til Gud som Far,

Jesus som Frelser og Den hellige ånd som veileder
Skoleelever i samarbeid - Oasen skole
Skoleelever i samarbeid - Oasen skole

Fokusområder

for Oasen-skolene

Verdier
Oasen-skolene setter undervisningen i en ramme hvor verdiene og menneskesynet i den kristne troen kommer til uttrykk. Godt samarbeid med foreldre, karakterbygging, trygghet, elevmedvirkning, struktur og orden, respekt for andre og tett oppfølging av den enkelte, er også verdier som vi setter høyt. Dette bidrar til en kultur hvor elever og voksne går sammen om å skapet et godt læringsmiljø.

Tilpasset undervisning
Vi ønsker å utfordre elevene ut fra hvert barns faglige nivå og evner. Nivådelte lekseplaner og tilpassede skoleoppgaver legger vi stor vekt på. Stasjonsundervisning og varierte arbeidsoppgaver er også med på å motivere elevene.

Lesing som grunnleggende ferdighet
Å kunne lese er å skape mening fra tekst. Lesing er en forutsetning for livslang læring, og for å kunne delta aktivt i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte. Oasen-skolene har gjennom kursing og faglig oppdatering hatt et et særlig fokus på å avdekke og følge med å elevenes leseprosess, avdekke vansker så tidlig som mulig og bidra til at alle våre elever skal bli funksjonelle lesere og dessuten erfare leseglede.

Digital kompetanse
Oasen-skolene har fokus på digital kompetanse: Ipad eller ChromeBook til alle elevene, prosjektor i hvert klasserom, Google Suite som læringsplattform og digital tavle (Smart Board) i mange klasserom. Digitale ferdigheter vil blant annet si å innhente og behandle informasjon, være kreativ og skapende med digitale ressurser, og å samhandle med andre i digitale omgivelser. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft ved å tilegne seg gode strategier for nettbruk og ha et bevisst forhold til egen skjermbruk.