Informasjon fra Udir angående skriftlig eksamen på 10. trinn 2024

Gjelder elever og foresatte på 10. trinn. Her finner dere nyttig og viktig informasjon angående vårens eksamen.

Særskilt tilrettelegging av skriftlig eksamen.
Noen elever har behov for å få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist sin kompetanse. Eksempel kan være lengre tid, hvilerom, få lest opp oppgaveteksten og skrivehjelp. For å få tilrettelagt eksamen må foresatte sende en skriftlig søknad til rektor. Søknadsfristen for dette er 30. april 2024. Avgjørelsen rektor tar er et enkeltvedtak som kan påklages til Statsforvalteren. Les mer om tilrettelagt eksamen her.

Merk at man må søke om tilrettelegging om man ønsker det, selv om man har dysleksikort og/eller sakkyndig vurdering.

Elevene må vite hvordan de skal bruke hjelpemidler
Før elevene møter til eksamen må skolen sørge for at elevene kjenner til og er fortrolige med reglene for bruk av hjelpemidler til eksamen. Det er avgjørende at skolen gir elevene god opplæring i bruk av kilder, kildekritikk og kildehenvisning. Skolen har oversikt over aktuelle hjelpemidler. Liste kan fås av kontaktlærer.

Forberedelsesdagen
Alle fag i grunnskolen har forberedelsesdag med forberedelsesmateriell utarbeidet av Utdanningsdirektoratet, unntatt matematikk. På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett.

Eksamenstid.
Kandidatene får fem klokketimer til å svare på oppgaven. Noen kandidater kan ha rett til utvidet tid, ref. første avsnitt. Eksamen starter klokka 09:00 norsk tid. Elevene møter på skolen kl 08.25
Elevene som kommer for sent kan starte eksamen frem til kl. 10, men de får ikke igjen tapt tid. Dersom eleven kommer etter kl. 10, får de ikke ta eksamen og det regnes som «eksamen ikke avlagt».

Fusk og plagiat
Hva er fusk?
Det kan være ulike regler for hva som er juks på prøver underveis i skoleåret, og hva som er juks til eksamen:

 • Kommunisere med andre
 • Samskriving, chat, publisering av tekst eller kommentarer på en nettside, og andre måter å utveksle informasjon med andre på er ikke tillatt.
 • Bruk av andre hjelpemidler enn det som er tillatt i faget.
 • Du kan ikke bruke chatbot eller tilsvarende teknologi.
 • Til eksamen i norsk og andre språkfag skal sensor vurdere elevens egen språkkompetanse. Det er derfor forbudt å bruke oversettelsesprogrammer til eksamen, også programmer som kan benyttes uten tilgang til internett

Hva er konsekvensene av fusk til eksamen?
Det er svært alvorlig å fuske til eksamen. Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk er:

 • Eleven kan få eksamen i faget annullert.
 • Eleven som får eksamen annullert, mister standpunktkarakteren i faget.

Det er viktig at skolene informerer elevene om konsekvensen av å fuske til eksamen.

Bruk av kilder
Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden. Når alle hjelpemidler er tillatt til eksamen, er det ikke plagiat å bruke kilder. Dersom kandidaten bruker kilder, skal disse oppgis på en etterrettelig måte. Dette er omtalt både i eksamensveiledningene og i informasjonsdelen til eksamensoppgaven.


Hva kan være konsekvensen ved uselvstendig kildebruk?
Når en elev i stor grad benytter klipp og lim fra andres tekster, kan det være vanskelig å se elevens individuelle kompetanse. Dette kan føre til lavere måloppnåelse.

Klage på karakter
Vil du klage på karakteren din? Husk at du:

 • må klage innen ti dager etter at karakteren din er satt
 • må levere klagen skriftlig
 • må undertegne klagen din og levere den til skolen
 • bør rådføre deg med en lærer før du klager
 • ikke trenger å begrunne klagen din
 • denne leveres skolen, men sendes videre til statsforvalteren. Det er ikke skolen som behandler denne.

Resultatet av klagen kan være at du beholder karakteren din, eller at du får en bedre eller dårligere karakter.

Viktige datoer 2024

 • Fredag 07. mai kl 09.00 – Opplysning om hvilket fag eleven skal ha skriftlig eksamen i. Oppmøte på skolen
 • Mandag 13.mai kl 09.00 – Forberedelsesdag i engelsk
 • Tirsdag 14.mai kl 09.00 – Eksamen i engelsk / Forberedelsesdag i norsk
 • Onsdag 15.mai kl 09.00 – Eksamen i norsk hovedmål
 • Torsdag 16.mai kl 09.00 – Eksamen i norsk sidemål
 • Tirsdag 21.mai kl 09.00 – Eksamen i matematikk

Kilde: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/